Temat szkolenia
Liczba dni
I.
USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH -
w procesie budowlanym temat ten wiąże  się z zarządzaniem zamówieniami
 
1
ABC Zamówień publicznych
2
2
Najważniejsze rygory ustawy Prawo zamówięń publicznych, które powinny znać osoby związne ze
stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych
1
3
Specyfika udzielania zamówień na dostawy i usługi
2
4
Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowalne
2
5
Wady opis przedmiotu zamówienia i ich wpływ na rozliczenie robót budowlanych
1
6
Specyfika umów na prace projektowe i roboty budowlane w zamówieniach publicznych
1
7
Jak skutecznie walczyć o zamówienie publiczne
2
8
ABC zamówień sektorowych
1
9
Opis przedmiotu zamówienia i jego wpływ na rozliczenie robót budowlanych
1
10
Ustawa prawo zamówień publicznych - wybrane zagadnienia dotyczące  jednostek działających w
zakresie zamówień sektorowych
1
11
Planowanie i przygotowanie  zamówienia publicznego
1
12
Wybrane problemy specyfiki zlecania robót budowlanych i prac projektowych  pro
1
13
Zasady ustalania wartości  robót budowlanych zlecanych na podstawie przepisów ustawy prawo
zamówień publicznych na różnych etapach budowlanego procesu inwestycyjnego
1
14
Przygotowanie i realizacja zamówień na roboty budowlane w systemie zamówień publicznych 
2
15
Przebieg procesu badania i oceny ofert w zamówieniach publicznych
1
16
Wybrane problemy związane z przygtowaniem, przebiegiem i rozliczeniem zamówień publicznych
towarzyzących procesowi budowlanemu w tym  podstawowe zasady rozliczenia robót
realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej
1
17
Kontrola zamówień na roboty budowlane i prace projektowe z punktu widzenia kierownika
jednostki , osób kontrolujących postępowanie
1
18
Zamówienia publiczne na prace utrzymaniowe- konserwacyjne, remonty , przebudowy
2
19
Kształtowanie wynagrodzenia w umowach o roboty budowlane w
zamówieniach publicznych
1
20
Rozbieżności między warunkami  FIDIC zawierania umów o roboty budowlane
  a prawem polskim  w szczególnosci przepisami ustawy Prawo zamówień
  publicznych
1
21
Warianty prowadzenia procesu budowlanego i ich zastosowanie w ramach
  przepisów Prawa  zamówięń publicznych
1
22
Identyfikacja potrzeb budowalnych, formułowanie przedsiewzięcia budowalnego. Ocena
wykonalności  przedsięwzięcia, technologiczna techniczna , ekonomiczno-finansowa, istytucjonalna.
Wybór wykonawcy prac projektowych, robót budowlanych
1
© Mirosław Żyznowski
www.top-investor.pl
            Partner
w organizacji szkoleń
www.pce.com.pl
Polskie Centrum Edukacji
Firma TOP- INVESTOR w spólnie z Polskim Centrum Edukacji organizuje szkolenia w dziedzinie zamówień publicznych, prawa budowlanego, finansów publicznych
O firmie Aktualności Nasza oferta Akademia Referencje Nasze portale  Kontakt
[Formularz zamówienia ]
Polityka stosowania plików "cookies"